ป้ายกำกับ   

หมวดหมู่  ทั่วไป-อื่นๆ เกี่ยวกับทางวัดสันป่ายางหลวง

พระพุทธรูปหินหยกขาวปางปรินิพพาน วัดสันป่ายางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

พระพุทธรูปหินหยกขาวปางปรินิพพาน วัดสันป่ายางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน+

2006_1118Image0013
ดำเนินการสร้าง โดย พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ พธ.ม. กิตติมศักดิ์ (พระครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน) เจ้าอาวาสวัดสันป่ายางหลวง
/////////////////////
พระพุทธรูปปางปรินิพานนี้ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ศาลาวโนทยาน เมืองกุสินารา ในเขตแดนแคว้นมัลละของเหล่ากษัตริย์มัลละ อยู่ทางตอนกลางของประเทศอินเดียค่อนไปทางทิศเหนือของประเทศติดชายแดนของประเทศเนปาล แค้วนมัลละนี้เป็นชัยภูมิ เป็นสถานที่ที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเลือกเป็นที่ปรินิพพาน เหตุไฉน?พระพุทธองค์ทรงเลือกปรินิพพานที่นี่ ก็เนื่องด้วยแคว้นมัลละเป็นแคว้นที่กษัตริย์ไม่ค่อยมีอำนาจ เป็นแคว้นเล็ก ๆ พระพุทธองค์ได้ทรงพิจารณาแล้วเห็นว่า ถ้าพระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพานใน เมืองใหญ่ ๆ เช่น สาเกตุ ,อโยธยา , สารนาถ , โครักขะปุระ ฯลฯ เมืองเล็ก ๆ เหล่านั้นก็คงไม่มีส่วนแบ่งแห่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์เป็นแน่แท้ ด้วยพระหฤทัยอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ พระพุทธองค์จึงได้ทำการปลงพระชนมมายุสังขาร ณ ที่เมืองกุสินารานี้ ซึ่งตอนที่พระพุทธองค์ปลงพระชนมายุสังขารนั้น ตำนานกล่าวไว้ว่า แผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่น สายน้ำ แม่น้ำ น้ำทะเลคลุ้มคลั่งคึกคะนองปานประหนึ่งจะถล่มทะลาย สายฟ้าแลบแปลบปลาบ ฝนตั้งเค้าแผดเสียคำรามกึกก้อง เหล่าสิงสาราสัตว์น้อยใหญ่ต่างก็ส่งเสียงร้องลั่นโดยไม่มีสาเหตุเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งล้ำ จนพระพุทธองค์ได้ทรงเสด็จดับขันธ์ ณ ศาลาวโนทยาน เมืองกุสินารา ท่านพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ พธ.ม. กิตติมศักดิ์ (พระครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน) ได้เคยไปนมัสการสังเวชนียสถานทั้งสี่ที่ประเทศอินเดียมาแล้ว ๓ ครั้ง ก็ได้มาดำริกับคณะศิษยานุศิษย์ว่าจะทำการสร้างพระพุทธรูปปางปรินิพพานนี้ประดิษฐานไว้ ณ วัดสันป่ายางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นที่น้อมระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้เกิดธรรมสังเวชสลดใจ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบประวัติพระพุทธประวัติปางปรินิพพานนี้ เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาของคนรุ่นต่อไป ท่านพระครูบาอินทรจึงได้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงราย ณ ที่อำเภอแม่สาย ได้ตกลงกับช่างผู้แกะสลัก คือ คุณศรียนตร์ พิทักษ์สกุลเลิศ แห่งโรงงานแกะสลักพระพุทธรูป เจ้าของร้าน”จันทร์แจ่ม”ด้วยหินหยกขาว ซึ่งนำเข้ามาจากประเทศพม่า ด้วยราคา ๙๐๐,๐๐๐ บาท(เก้าแสนบาท) พระที่แกะมีความยาว ๔.๐๕ เมตร มีความกว้าง ๐๐.๙๒ เมตร ความสูง ๑.๐๐ เมตร ช่างได้เริ่มแกะสลักมาตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เป็นต้นมา จนบัดนี้ช่างได้แกะพระพุทธรูปหินหยกขาวปางปรินิพพานเสร็จแล้ว ซึ่งในการแกะสลักพระพุทธรูปองค์นี้มีคุณแม่มาลี ยิ่งชนม์เจริญ พร้อมบุตรธิดาจากจังหวัดยะลาได้เป็นเจ้าภาพ พร้อมกันนั้นกัปตันธนัย – คุณวรารัตน์ สภานนท์และคณะร่วมเป็นเจ้าภาพ นอกจากนั้นก็ยังมีพุทธบริษัทอีกเป็นจำนวนมากได้ทำการบริจาคช่วยสร้างพระพุทธรูปหินหยกขาวปางปรินิพพานจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ในวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ท่านพระครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน พร้อมด้วยพระภิกษุ – สามเณรและพุทธบริษัทได้อาราธนาพระพุทธรูปหินหยกขาวปางปรินิพพานจากอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มาประดิษฐาน ณ วัดสันป่ายางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีกำหนดการดังนี้ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๙ ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๔ เหนือ เวลา ๐๖.๑๔ น. คณะพระสงฆ์ – สามเณรวัดสันป่ายางหลวงทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปหินหยกปางปรินิพพาน ณ ที่บ้านช่างศรียนตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เดินทางเข้าสู่วัดสันป่ายางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยระเครนยก พร้อมด้วยคณะศรัทธาและพุทธบริษัทผู้ติดตาม เวลา ๑๐.๕๙ น. ถึงจังหวัดลำพูน โดยใช้เส้นทาง แม่สาย – เชียงราย – แม่สรวย – เวียงป่าเป้า – แม่ขะจาน – ดอยสะเก็ด – สารภี เชียงใหม่ – ลำพูน ณ บริเวณถนนเจริญราษฎร์คณะศรัทธา,พระภิกษุ-สามเณร อัญเชิญพระพุทธรูปหินหยกขาวปางปรินิพพานเข้าสู่วัดสันป่ายางหลวง สู่ที่ประดิษฐานชั่วคราวหน้าพระวิหารพระเขียวโขง
ขอเชิญชวนพุทธบริษัท ท่านผู้ใจบุญทั้งหลายได้ร่วมสักการะบูชาและอนุโมทนาในครั้งนี้โดยทั่วกัน
คำบูชาพระพุทธรูปหินหยกขาวปางปรินิพพาน ฯ หันทะทานิ ภิกขเว อามันตะยามิ โว – ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า , วะยะ ธัมมา สังขารา – สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา , อัปปะมา เทนะ สับปาเทถะ – ท่านทั้งหลาย จงทำความไม่ประมาทให้พร้อมเถิด , อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปัจฉิมาวาจา – นี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้า ฯ

พระพุทธรูปหินหยกขาวปางปรินิพพาน – ๒
บันทึกข้อมูลการสร้างพระพุทธรูปหินหยกขาวปางปรินิพพาน
โดย พระครูปัญญาธรรมวัฒน์ (พธ.ม.กิตติมศักดิ์) วัดสันป่ายางหลวง จ.ลำพูน

(๑) ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ – พระครูปัญญาธรรมวัฒน์เดินทางไปดูหินหยกขาว อ.แม่สาย จ.เชียงราย
(๒) ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๘ – พระครูปัญญาธรรมวัฒน์เดินทางไปดูรายละเอียดของหินเพื่อพิจารณาสร้างองค์พระ
(๓) ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ – คุณศรียนตร์เดินทางมาพบพระครูปัญญาธรรมวัฒน์ที่วัดสันป่ายางหลวง พร้อมกับนำพระพุทธ
รูปหินหยกขาวปางปรินิพพาน จำลอง ขนาดยาว ๙ นิ้ว จำนวน ๒ องค์มาให้พระครูบาดูรูป
แบบและรายละเอียด พระครูบาได้พิจารณาแล้ว จึงได้เลือกรูปแบบและแก้ไขรายละเอียดเล็ก
น้อย เศียรกับขนาด
(๔) ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ – พระครูบาพิจารณาดำเนินการ ทำสัญญาและวางเงินมัดจำ ณ วัดสันป่ายางหลวง
(๕) ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๘ – พระครูบาเดินทางไปดูการแกะสลักพร้อมให้คำแนะนำปางปรินิพพาน
(๖) ๔ มกราคม ๒๕๔๙ – พระครูปัญญาธรรมวัฒน์เดินทางไปความเรียบร้อย , ดูรายละเอียดพร้อมกับแก้ไขเล็กน้อย
(บริเวณใบหน้าที่คางและปาก)
(๗) ๘ มกราคม ๒๕๔๙ – พระครูบานำพระเณรกับศรัทธาและศิษยานุศิษย์เดินทางไป อ.แม่สาย อัญเชิญองค์พระพุทธรูปหินหยกขาวปางปรินิพพานประดิษฐานบนรถ กว่าจะแล้วเกือบ ๒๓ น. (รถเครนยกคันแรกไม่สามารถยกได้ ต้องโทรศัพท์ติดต่อขอรถขนาด ๔๕ ตันจากเชียงรายมาช่วยยก เป็นที่น่าอัศจรรย์ว่า โดยปรกติรถจะไม่ว่าง ต้องนัดหมายล่วงหน้าหลายวัน แต่วันนี้รอเพียงชั่งโมงเศษ ๆ รถก็เดินทางมาถึง ทุกอย่างดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่น คุณศรียนตร์ถึงกับมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นเพราะบารมีพระครูบาหรือเหตุบังเอิญ?– ทำนุ)
(๘) ๙ มกราคม ๒๕๔๙ – พระครูปัญญาธรรมวัฒน์อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว บริเวณหน้าพระ
วิหารพระเขียวโขง วัดสันป่ายางหลวง

(๙) ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๙ – พระครูปัญญาธรรมวัฒน์เริ่มก่อสร้างฐานชุกชี (แท่นแก้ว) แล้วเสร็จเมื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙

(๑๐) ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ – พระครูบาพร้อมกับพระเณร ทำฐานเตรียมอัญเชิญพระหินหยกขาวปางปรินิพพานไปประดิษฐานบนฐานชุกชี ณ บริเวณศาลารายด้านทิศตะวันออก

(๑๑) ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ – เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๕ น. พระครูปัญญาธรรมวัฒน์อัญเชิญพระหินหยกขาวจากหน้าพระวิหารพระเขียวโขง ไปประดิษฐานข้างหอระฆังเล็ก ทำการย้ายได้ประมาณ ๑ ชั่วโมง ฝนโปรยลงมา แต่ไม่มาก แค่พอชุ่ม ๆ เย็น ๆ หลังจากยุติการย้าย ฝนเทลงมาอย่างหนัก หยุดตกเมื่อเวลา ๑๙.๐๙ น. การย้ายองค์พระใช้รถเครนยกช่วยยก ย้ายองค์พระมาประดิษฐานได้แค่ข้างหอระฆังเล็ก ไม่สามารถเข้าไปในศาลาได้เพราะรถเครนยกเข้าไม่ได้

(๑๒) ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘.๕๙ น. พระครูปัญญาธรรมวัฒน์อินทรอัญเชิญพระพุทธรูปหินหยกขาวปางปรินิพพานไปประดิษฐานหน้าฐานชุกชี(แท่นแก้ว)

(๑๓) ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๒๐ น. พระครูบาอินทรอัญเชิญพระพุทธรูปหินหยกขาวปางปรินิพพานขึ้นประดิษฐานบนฐานชุกชี(แท่นแก้ว)

(๑๔) ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ ปั้นดอก , ทาสี , ปิดทอง ฐานแท่นแก้ว , ผนัง , เสา เสร็จเรียบร้อย

ฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯ
พระครูบาอินทร ปัญญาวัฑฒโน ได้เขียนไว้เมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๔๙
ทำนุ รัตนันต์ เก็บ-เรียบเรียง-บันทึกข้อมูลเมื่อ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๙

(ติดต่อขอ File & VCD ที่ 01 – 1141060)
ทำนุ รัตนันต์ – รวบรวมข้อมูล – บันทึกข้อมูลด้วย File Jpeg ; VCD _ MPG , mpg
เมื่อ – ๖ มกราคม ๒๕๔๙ , ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ , ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙ , ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๙

———————————————————————————

จัดทำโดย ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน

——————————————————

จัดทำโดย   พร้อมรับเหมาก่อสร้าง เชียงใหม่ช่างไฟฟ้า กล้องวงจรปิดลำพูน

ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน      กล้องวงจรปิดลำพูน เชียงใหม่ 

ติดต่อ 088-654-4163 k.หนิง  และ 098-696-4544 K.ต้อม

เวปเพจ: พร้อมรับเหมาก่อสร้าง.com     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

เวป jccomputer-lamphun.com  ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

เวป cctv and it service .com  ซีซีทีวีแอนด์ไอทีเซอร์วิส กล้องวงจรปิดลำพูน เชียงใหม่ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

Tel:098-6964544 : 088-6544163 พี่ต้อม

เวป jccomputer-lamphun.com  ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

เวป cctv and it support .com   หจก.ซีซีทีวีแอนท์ไอทีซัพพอร์ต ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook


admin

การแสดงความเห็นถูกปิด