ป้ายกำกับ   

หมวดหมู่  ทั่วไป-อื่นๆ เกี่ยวกับทางวัดสันป่ายางหลวง

ประวัติวัดสันป่ายางหลวง

ประวัติวัดสันป่ายางหลวง

wat11

ตั้งอยู่เลขที่ 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
            วัด สันป่ายางหลวงตั้งอยู่ในหมู่บ้านสันป่ายางหลวง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  เป็นวัดเก่าแก่  แต่เดิมเป็นศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์  ปัจจุบันมีหินทรายจำหลักปรากฎให้เห็นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์  ต่อมาในสมัยหนึ่ง  ได้มีพระเถระจากพม่า  จำนวน ๓ รูป  คือ  พระกัณฑโว  พระโสภโณ  พระอุตตโม  ได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นนี้  และได้แสดงธรรมโปรดชาวบ้านในละแวกนี้ซึ่งนับถือเทวสถาน  จนชาวบ้านเกิดความเลื่อมใส  จึงพร้อมใจกันเปลี่ยนเทวสถานให้เป็นวัดพระพุทธศาสนาในปี พ.ศ. ๑๐๗๔  มีชื่อเรียกในสมัยนั้นว่า “วัดขอมลำโพง” ตามชื่อของชุมชนละแวกนั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวขอม  วัดนี้ถือได้ว่าเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาวัดแรกของดินแดนลานนา  เมื่อได้ตั้งวัดแล้ว  ชาวบ้านได้อาราธนาพระกัณฑโวเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก  และได้สร้างพระเจดีย์โดยนำเอาอัฐิธาตุกลางกระหม่อมของอัครสาวก  คือ  พระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรมาประดิษฐานไว้
ลุถึงสมัยที่พระนางจาม เทวีได้มาสร้างเมืองหริภุญชัยและได้ครองเมืองเป็นกษัตรีองค์แรกของเมืองหริ ภุญชัย(จังหวัดลำพูน)  เมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๒  พระนางได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดขอมลำโพงขึ้นใหม่ทั้งหมด  เรียกชื่อใหม่ว่า  วัดอาพัฒนารามป่าไม้ยางหลวง ณ วัดแห่งนี้  พระนางได้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตลอดอายุขัย  เพราะเป็นสถานที่ที่สงบวิเวก  ร่มเย็นด้วยต้นยางใหญ่น้อย  เมื่อพระนางจามเทวีเสด็จสวรรคต  พระศพฯ ก็ได้นำมาถวายพระเพลิง ณ วัดแห่งนี้  ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อของวัดนี้ใหม่ตามลักษณะภูมิประเทศซึ่งประกอบ ด้วยต้นยางใหญ่ว่า “วัดสันป่ายางหลวง”จนถึงปัจจุบัน
แต่ก่อนวัดสันป่า ยางหลวงมีอาณาเขตกว้างขวาง  ในสมัยท่านครูบาปินตา  ธัมมปัญโญ  เป็นเจ้าอาวาส  ท่านได้ยกที่ดินของวัดด้านทิศเหนือซึ่งในอดีตเป็นที่ถวายพระเพลิงพระศพพระ นางจามเทวี  ให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน    ดังนั้น  ตั้งแต่สมัยของเจ้าอาวาสองค์ถัดมา คือ พระครูอภัยคุณวัฒน์(พระครูบาคำซาว  อุปโล)  ถึงปัจจุบัน  วัดมีเนื้อที่  ๖  ไร่  ๑  งาน  ๒  ตารางวา  เสนาสนะของวัดได้รับการบูรณะและสร้างขึ้นใหม่ในสมัยพระครูปัญญาธรรมวัฒน์  พธ.ม.กิตติมศักดิ์(พระครูบาอินทร  ปัญญาวัฑฒโน)  ดังนี้
๑.รื้อพระวิหารหลวง  สร้างใหม่  สิ้นทุนทรัพย์ ๙๕๐,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๒๔ มีนาคม ๒๕๒๐
๒.สร้างศาลาการเปรียญ  ถวายทานเมื่อ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๒๔
๓.รื้อหอธรรม  สร้างกุฏิแทน  สิ้นทุนทรัพย์ ๑,๑๒๑,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๗
๔.สร้างหอธรรม  สิ้นทุนทรัพย์ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
๕.สร้างแท่นธรรมมาสน์ในพระวิหารหลวง  สิ้นทุนทรัพย์ ๕๐,๐๐๐ บาท
๖.รื้อกำแพงเก่า  สร้างกำแพงใหม่พร้อมซุ้มประตู สิ้นทุนทรัพย์ ๑,๑๒๑,๐๐๐ บาท
ถวายทานเมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๒๙
๗.รื้ออุโบสถเก่า  สร้างใหม่   สิ้นทุนทรัพย์ ๒,๑๒๕,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๒
๘.รื้อกุฏิเก่า  สร้างศาลาแม่บัวจีน แก้วมา  สิ้นทุนทรัพย์ ๒๘๗,๖๖๙ บาท
๙.บูรณะพระเจดีย์  ฉาบปูนใหม่ บุทองแดง ปิดทองคำเปลว  ถวายทานเมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๕
๑๐.บูรณะพระวิหารหลวง  ปูพื้นไม้ , ทำเสาหุ้มด้วยไม้ลายดอก , ปิดทองคำเปลว
ถวายทานเมื่อ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๕
๑๑.สร้างกุฏิ(เรือนพยาบาล) สิ้นทุนทรัพย์ ๑,๒๓๑,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๓๖
๑๒.สร้างพระวิหารพุทธรัตนมหานทีศรีหริภุญชัย(พระวิหารพระเขียวโขง)  ขนาดความกว้าง ๒๓ เมตร
ยาว ๓๑.๕๐ เมตร  สิ้นทุนทรัพย์ ๒๘,๕๔๐,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๑๓.สร้างกุฏิเรือนไม้สักด้านทิศเหนือ  ขนาดความกว้าง ๑๐.๕๐ เมตร  ยาว๓๘.๕๐ เมตร
สิ้นทุนทรัพย์ ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๑๔.สร้างระฆังหลวง  ขนาดความกว้าง ๒.๓๐ เมตร สูง ๓ เมตร  และหอระฆัง
สิ้นทุนทรัพย์ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๑๕.สร้างกุฏิไม้สักด้านทิศตะวันตก ๒ ชั้น  ๘ ห้อง  ขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร  ยาว ๒๕ เมตร
สิ้นทุนทรัพย์ ๑,๖๘๐,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๑๖.สร้างกุฏิไม้สักด้านทิศตะวันตก ๒ ชั้น ๑๐ ห้อง ขนาดความกว้าง ๗ เมตร  ยาว ๒๕ เมตร
ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ วันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ  เดือน ๘(เหนือ)  ปีชวด  จ.ศ.๑๓๗๐
๑๗.สร้างวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปนิลสมุทรและพระพุทธบาทสี่รอยจำลอง  ขนาดความกว้าง
๕ เมตร  ยาว ๒๕ เมตร  สิ้นทุนทรัพย์ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๑๘.สร้างกุฏิไม้สัก ๒ ชั้น  ขนาดความกว้าง  ๑๐.๕๐ เมตร  ยาว ๑๒ เมตร  สิ้นทุนทรัพย์ ๙๕๐,๐๐๐ บาท
ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ วันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ  เดือน ๘(เหนือ)  ปีชวด  จ.ศ.๑๓๗๐
๑๙.สร้างพระนอนหยกขาวปางปรินิพพานและปรับปรุงศาลาพระนอน , ศาลาพักผ่อนพร้อมห้องน้ำ
สิ้นทุนทรัพย์ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๒๐.สร้างมณฑป(ซุ้งโขง)หน้าอุโบสถและพระพุทธรูป  สิ้นทุนทรัพย์ ๘๙๐,๐๐๐ บาท
ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ วันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ  เดือน ๘(เหนือ)  ปีชวด  จ.ศ.๑๓๗๐
๒๑.สร้างแท็งค์น้ำประปาใช้ในวัด  ด้านทิศตะวันตก  สิ้นทุนทรัพย์ ๔๒๐,๐๐๐ บาท
ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ วันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ  เดือน ๘(เหนือ)  ปีชวด  จ.ศ.๑๓๗๐
๒๒.สร้างกุฏิไม้สักยกพื้นสูง(หลังเล็ก)  ขนาดความกว้าง ๔ เมตร  ยาว ๔ เมตร
สิ้นทุนทรัพย์ ๗๐,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๒๓.สร้างสถานีวิทยุชุมชนพร้อมอุปกรณ์การออกอากาศ  สิ้นทุนทรัพย์  ๓๕๘,๐๐๐ บาท
ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑  วันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ  เดือน ๘(เหนือ)  ปีชวด  จ.ศ.๑๓๗๐
๒๔.สร้างกุฏิบัวแก้ว  บุญแล  อนุสรณ์  ๒ ชั้น   ขนาดกว้าง  ๗  เมตร  ยาว  ๘  เมตร
สิ้นทุนทรัพย์ ๘๕๐,๐๐๐ บาท  ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑
๒๕.บูรณะศาลาปัญญาวัฑฒโน  เปลี่ยนหลังคา , ปูพื้น  สิ้นทุนทรัพย์ ๘๕๐,๐๐๐ บาท
ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑  วันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ  เดือน ๘(เหนือ)  ปีชวด  จ.ศ.๑๓๗๐
๒๖.จัดทำสร้อยสังวาลประดับพระพุทธรูป จำนวน ๔ องค์  สร้างด้วยเพชรพญานาคและเงินบริสุทธิ์
เฉพาะค่าจัดทำ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท  (ไม่รวมเพชรพญานาคซึ่งประเมินค่ามิได้)
ถวายทานเมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑  วันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ  เดือน ๘(เหนือ)  ปีชวด  จ.ศ.๑๓๗๐
๒๗.สร้างซุ้มพระเจ้านั่งโก๋น  สร้างเสร็จเมื่อ ๗  กันยายน  ๒๕๕๑
๒๘.พระครูปัญญาธรรมวัฒน์  สร้างมณฑป(ซุ้มโขง)พระวิหารหลวง  วัดสันป่ายางหลวง  ขนาดกว้าง
๑๐.๖๐ เมตร  สูง๑๙.๒๐ เมตร ทุนทรัพย์ในการก่อสร้าง ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)
พระ ครูปัญญาธรรมวัฒน์ พธ.ม.กิตติมศักดิ์(พระครูบาอินทร  ปัญญาวัฑฒโน)ได้สร้างเสนาสนะทั้งหมด  ฝากฝังไว้ในบวรพุทธศาสนา  เพื่อให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่พวกเราพุทธศาสนิกชนทุก ๆ ท่านแล้ว
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๙  วันจันทร์  ขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๘  ปีจอ  พระครูบาอินทรเดินทางไปเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม Sanpayang Maditation Centre  ตั้งอยู่ที่ No. 17-3-2, Jalan 4//62D,Madan  Putra Centre , Banda Sri Menjalara , 52200 KualaLumpur  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย  เป็นอีกสาขาหนึ่งของวัดสันป่ายางหลวง  โดยมี Mr.YUP เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำแก่สมาชิก  ทุกวันศุกร์สมาชิก ๖๓ คนจะมาที่ศูนย์ฯเพื่อทำกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติธรรม
ฯฯฯฯฯ

ทำนุ  รัตนันต์     บันทึก ๑๕ มกราคม ๒๕๔๙
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ  พระทำนุ  รัตนันต์(จิตตสํวโร)  บันทึก ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑
www.watsanpayang.com.


——————————————————

จัดทำโดย   พร้อมรับเหมาก่อสร้าง เชียงใหม่ช่างไฟฟ้า กล้องวงจรปิดลำพูน

ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน      กล้องวงจรปิดลำพูน เชียงใหม่ 

ติดต่อ 088-654-4163 k.หนิง  และ 098-696-4544 K.ต้อม

เวปเพจ: พร้อมรับเหมาก่อสร้าง.com     ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

เวป jccomputer-lamphun.com  ร้านเจซี-คอมพิวเตอร์ลำพูน ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

เวป cctv and it service .com  ซีซีทีวีแอนด์ไอทีเซอร์วิส กล้องวงจรปิดลำพูน เชียงใหม่ ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook

เวป cctv and it support .com   หจก.ซีซีทีวีแอนท์ไอทีซัพพอร์ต ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook


cctvanditservice.com cctvanditsupport.com jccomputer-lamphun.com

ช่าง ไฟฟ้า ลำพูน
ช่าง ไฟฟ้า เชียงใหม่
หา ช่าง ไฟฟ้า
หา ช่าง ไฟฟ้า เชียงใหม่
หา ช่าง ไฟฟ้า ลำพูน
ช่าง ไฟฟ้า
ช่างไฟลำพูน
ช่างไฟเชียงใหม่
ช่างไฟ
ผู้รับ เหมา ไฟฟ้า
ผู้รับ เหมา ไฟฟ้า เชียงใหม่
ผู้รับ เหมา ไฟฟ้า ลำพูน
ไฟฟ้า กำลัง
ช่าง ไฟฟ้า โรงงาน
การ ช่าง ไฟฟ้า
การ เป็น ช่าง ไฟฟ้า
การ เป็น ผู้รับ เหมา ไฟฟ้า
ช่าง ไฟฟ้า คือ
ช่าง ไฟฟ้า พื้นฐาน
ช่าง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
ช่าง ไฟฟ้า อุตสาหกรรม
ช่าง ไฟฟ้า อุตสาหกรรม คือ
ช่าง ไฟฟ้า เบื้องต้น
ช่าง ไฟฟ้า ใน โรงงาน
ช่างไฟ คือ
ช่างไฟ รับจ้าง
ช่างไฟ รับจ้าง เชียงใหม่
ช่างไฟ รับจ้าง ลำพูน
ช่างไฟ โรงงาน
ช่างไฟ โรงงาน เชียงใหม่
ช่างไฟ โรงงาน ลำพูน
บริษัท ช่าง ไฟฟ้า
บริษัท ช่าง ไฟฟ้า เชียงใหม่
บริษัท ช่าง ไฟฟ้า ลำพูน
บัตร ช่าง ไฟฟ้า
บัตร ช่างไฟ
พื้นฐาน ช่าง ไฟฟ้า
พื้นฐาน ช่างไฟ
หา งาน ช่าง ไฟฟ้า
หา งาน ช่าง ไฟฟ้า ลำพูน
หา งาน ช่าง ไฟฟ้า เชียงใหม่
หา งาน เชียงใหม่ ช่าง ไฟฟ้า
หา ผู้รับ เหมา ไฟฟ้า
หา ผู้รับ เหมา ไฟฟ้า เชียงใหม่
หา ผู้รับ เหมา ไฟฟ้า ลำพูน
โปร เจ ค ช่าง ไฟฟ้า
โปร เจ ค ช่าง ไฟฟ้า เชียงใหม่
โปร เจ ค ช่าง ไฟฟ้า ลำพูน
โปร เจ็ ค ช่าง ไฟฟ้า
ช่างไฟ ลำพูน
ลำพูน ช่าง ไฟฟ้า
เชียงใหม่ ช่าง ไฟฟ้า
หา ช่าง ไฟฟ้า ลำพูน
หา ช่าง ไฟฟ้า
หา ช่าง ไฟฟ้า เชียงใหม่
รับ เหมา ไฟฟ้า ลำพูน
รับ เหมา ไฟฟ้า เชียงใหม่
เชียงใหม่ ช่ ง ไฟฟ้า
ช่ ง ไฟฟ้า
ลำพูน ช่ ง ไฟฟ้า
หา ผู้รับ เหมา ไฟฟ้า เชียงใหม่
หา ผู้รับ เหมา ไฟฟ้า ลำปาง

ช่าง กล้อง วงจรปิด
เชียงใหม่ กล้อง วงจรปิด
ร้าน กล้อง วงจรปิด
ช่าง ไฟเบอร์
กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด ใกล้ ฉัน
ร้าน กล้อง วงจรปิด ใกล้ ฉัน
ร้าน ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด ใกล้ ฉัน
ช่าง ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด
ร้าน ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด
ช่าง ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด ใกล้ ฉัน
ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
ติด กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
ร้าน ติด กล้อง วงจรปิด
ร้าน ติด กล้อง วงจรปิด ใกล้ ฉัน
ช่าง ติด กล้อง วงจรปิด
ช่าง ติด กล้อง วงจรปิด ใกล้ ฉัน
ช่าง กล้อง วงจรปิด ใกล้ ฉัน
ร้าน ซ่อม กล้อง วงจรปิด ใกล้ ฉัน
ร้าน กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
ร้าน รับ ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด
ช่าง ซ่อม กล้อง วงจรปิด
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด ไร้ สาย ใกล้ ฉัน
ร้าน กล้อง วงจรปิด เซี ย ร์ รังสิต
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
ช่าง ซ่อม กล้อง วงจรปิด ใกล้ ฉัน
cctv เชียงใหม่
ร้าน รับ ติด กล้อง วงจรปิด
รับ ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
หา ช่าง ติด กล้อง วงจรปิด
กล้อง วงจรปิด ไร้ สาย เชียงใหม่
ร้าน ซ่อม กล้อง วงจรปิด
ร้าน ขายส่ง กล้อง วงจรปิด
ช่าง รับ ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด
ร้าน จำหน่าย กล้อง วงจรปิด
ร้าน ขาย อุปกรณ์ กล้อง วงจรปิด ใกล้ ฉัน
กล้อง วงจรปิด hikvision เชียงใหม่
กล้อง วงจรปิด ร้าน ค้า
กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่ ราคา ถูก
dahua เชียงใหม่
hilook เชียงใหม่
ip camera เชียงใหม่
vstarcam เชียงใหม่
กล้อง cctv เชียงใหม่
กล้อง วงจรปิด ช่าง เสือ
กล้อง วงจรปิด ติด ร้าน ค้า
กล้อง วงจรปิด มือ สอง เชียงใหม่
กล้อง วงจรปิด ราคา ถูก เชียงใหม่
กล้อง วงจรปิด ร้าน
กล้อง วงจรปิด ร้าน อาหาร
กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่ icon
กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่ pantip
กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่ ราคา
ขาย กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
ขายส่ง กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
ช่าง cctv
ช่าง ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด pantip
ช่าง วงจรปิด
ช่าง เสือ cctv
ช่าง เสือ กล้อง วงจรปิด
ช่าง เสือ กล้อง วงจรปิด pantip
ซ่อม สาย ไฟเบอร์ ออฟ ติก
ดู cctv เชียงใหม่
ดู กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด ร้าน ค้า
ผู้รับ เหมา เดินสาย fiber
รับ ติด กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
ราคา กล้อง วงจรปิด เชียงใหม่
ร้าน cctv
ร้าน cctv ใกล้ ฉัน
ร้าน กล้อง cctv
ร้าน กล้อง วงจรปิด jes ems cctv
ร้าน กล้อง วงจรปิด ตรง ข้าม ซี คอน
ร้าน กล้อง วงจรปิด บ้านหม้อ
ร้าน กล้อง วงจรปิด ฟอร์จูน
ร้าน กล้อง วงจรปิด รามอินทรา
ร้าน กล้อง วงจรปิด ศรีนครินทร์
ร้าน กล้อง วงจรปิด เซ็นทรัล พระราม 2
ร้าน ขาย cctv
ร้าน ขาย กล้อง cctv
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด vstarcam
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด ที่ เซี ย ร์ รังสิต
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด บ้านหม้อ
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด ฟอร์จูน
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด ราคา ถูก
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด รามอินทรา
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด เซี ย ร์ รังสิต
ร้าน ขาย กล้อง วงจรปิด ไร้ สาย
ร้าน ขาย อุปกรณ์ กล้อง วงจรปิด
ร้าน ซ่อม dvr
ร้าน นี้ ติด กล้อง วงจรปิด
ร้าน นี้ มี กล้อง วงจรปิด
ร้าน รับ ซื้อ กล้อง วงจรปิด
ร้าน รับ ซื้อ กล้อง วงจรปิด มือ 2
ร้าน รับ ซ่อม กล้อง วงจรปิด
ร้าน วงจรปิด
ร้าน อุปกรณ์ กล้อง วงจรปิด
ร้าน แพนด้า กล้อง วงจรปิด hikvision
วงจรปิด เชียงใหม่
ศูนย์ hikvision เชียงใหม่
หา ช่าง ติด ตั้ง กล้อง วงจรปิด
เชียงใหม่ cctv
แหล่ง รับ ซื้อ กล้อง วงจรปิด
ลำพูน กล้อง วงจรปิด
ร้าน ก ล้อ วง วงจร ปิด
ซ่อม ไฟเบอร์ ออฟ ติก
ช่าง fiber
ช่างไฟ ภาย ใน บ้าน
ช่างไฟ สวน

เดิน ท่อ emt
ติด ตั้ง โคม ไฟ
เดินสาย lan
ขอ ไฟ 3 เฟส
ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
ไฟ เด้ง
ไฟ ช๊ อ ต
โคม ไฟ ถนน สาธารณะ
เดินสาย แลน ใน บ้าน
รับ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
โคม ไฟ ถนน สาธารณะ ราคา
เดินสาย แลน
รับ เดินสาย lan
โคม ไฟ พร้อม ติด ตั้ง
ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า ราคา
เดินสาย แลน ใน บ้าน ราคา
ติด ตั้ง โคม ไฟ เพดาน
โคม ถนน โซ ล่า เซลล์ สูง 6 เมตร
รับจ้าง เดินสาย แลน
โคม ไฟ เพดาน พร้อม ติด ตั้ง
เดินสาย lan ใน บ้าน
3bb เดินสาย lan
lamptan led circular set ติด ตั้ง
การ ขอ ใช้ ไฟ 3 เฟส
การ ขอ ใช้ ไฟฟ้า 3 เฟส
การ ขอ ไฟ 3 เฟส
การ ขอ ไฟ สาม เฟส
การ ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
การ ติด ตั้ง ประกอบ โคม ไฟ อ่าน หนังสือ
การ ติด ตั้ง สาย lan
การ ติด ตั้ง หม้อแปลง
การ ติด ตั้ง หม้อแปลง แบบ ตั้ง พื้น
การ ติด ตั้ง หม้อแปลง แบบ นั่งร้าน
การ ติด ตั้ง หม้อแปลง แบบ แขวน
การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า 3 เฟส
การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า ระบบ จำหน่าย
การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า แบบ ตั้ง พื้น
การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า แบบ แขวน
การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า แรง สูง
การ ติด ตั้ง โคม ไฟ
การ ติด ตั้ง โคม ไฟ คริสตัล
การ ติด ตั้ง โคม ไฟ ถนน
การ ติด ตั้ง โคม ไฟ ถนน led
การ ติด ตั้ง โคม ไฟ ระย้า
การ ติด ตั้ง โคม ไฟ ห้อย
การ ติด ตั้ง โคม ไฟ อ่าน หนังสือ
การ ติด ตั้ง โคม ไฟ เพดาน
การ ติด ตั้ง โคม ไฟ โรงงาน
การ ติด ตั้ง โคม ไฮ เบ ย์
การ ติด ตั้ง ไฟ กิ่ง
การ ติด ตั้ง ไฟ ถนน
การ ติด หลอด ไฟ
การ ติด โคม ไฟ
การ ติด โคม ไฟ ดาวน์ ไล ท์
การ ติด โคม ไฟ ระย้า
การ ติด โคม ไฟ หน้า บ้าน
การ ต่อ สาย ไฟ โคม ไฟ
การ ต่อ โคม ไฟ
การ ต่อ โคม ไฟ led
การ ต่อ โคม ไฟ เพดาน
การ ต่อ ไฟ ดาวน์ ไล ท์ led
การ ต่อ ไฟ ถนน
การ ประกอบ หลอด ไฟ
การ ประกอบ โคม ไฟ
การ ประกอบ โคม ไฟ เพดาน
การ เดิน ท่อ emt
การ เดิน ท่อ imc
การ เดิน ท่อ ร้อย สาย ไฟ emt
การ เดิน ท่อ ไฟฟ้า emt
การ เดินสาย lan
การ เดินสาย lan ภายใน อาคาร
การ เดินสาย lan ระยะ ไกล
การ เดินสาย lan ใน บ้าน
การ เดินสาย อินเตอร์เน็ต
การ เดินสาย แลน
การ เดินสาย แลน นอก อาคาร
การ เดินสาย แลน ระยะ ไกล
การ เดินสาย แลน ใน บ้าน
การ เดินสาย แลน ใน อาคาร
กิ๊บ ตอก สาย lan
กิ๊บ ติด สาย แลน
ขอ มิเตอร์ ไฟ 3 เฟส
ขอ หม้อ ไฟ 3 เฟส
ขอ เปลี่ยน ไฟ 1 เฟส เป็น 3 เฟส
ขอ ใช้ ไฟ 3 เฟส
ขอ ใช้ ไฟฟ้า 3 เฟส
ขอ ไฟ 3 เฟส 15 45
ขอ ไฟ 3 เฟส 2564
ขอ ไฟ 3 เฟส 2564 ราคา
ขอ ไฟ 3 เฟส 2565
ขอ ไฟ 3 เฟส 2565 ราคา
ขอ ไฟ 3 เฟส การ ไฟฟ้า นครหลวง
ขอ ไฟ 3 เฟส ค่า ใช้ จ่าย
ขอ ไฟ 3 เฟส ราคา
ขอ ไฟ สาม เฟส
ขอ ไฟ สาม เฟส ราคา
ค่า ขอ ไฟ 3 เฟส
ค่า ใช้ จ่าย ขอ ไฟ 3 เฟส
ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ขอ ไฟฟ้า 3 เฟส
ค่าแรง ดึง สาย เมน
ค่าแรง ดึง สาย เมน 3 เฟส
ค่าแรง ดึง สาย เมน เข้า บ้าน
ค่าแรง ติด ตั้ง ดาวน์ ไล ท์
ค่าแรง ติด ตั้ง หลอด ไฟ
ค่าแรง ติด ตั้ง โคม ไฟ ถนน
ค่าแรง ติด ตั้ง โคม ไฟ ระย้า
ค่าแรง ติด หลอด ไฟ
ค่าแรง เดิน ท่อ emt จุด ละ เท่า ไหร่
ค่าแรง เดิน ท่อ emt ต่อ จุด
ค่าแรง เดินสาย แลน cat6
งาน ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
งาน เดิน ท่อ emt
งาน เดินสาย lan
งาน เดินสาย แลน
ช่าง ติด ตั้ง โคม ไฟ
ช่าง ติด โคม ไฟ เพดาน
ดึง เมน ไฟ
ดึง เมน ไฟ เข้า บ้าน
ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
ติด ตั้ง ราง ไฟ led
ติด ตั้ง หม้อแปลง
ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า 3 เฟส
ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า 3 เฟส ราคา
ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า การ ไฟฟ้า
ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า แรง สูง
ติด ตั้ง หลอด ไฟ เพดาน
ติด ตั้ง โคม ไฟ ถนน
ติด ตั้ง โคม ไฟ ระย้า
ติด ตั้ง โคม ไฟ สนาม
ติด ตั้ง โคม ไฟ ห้อย
ติด ตั้ง โคม ไฟ ห้อย เพดาน
ติด ตั้ง โคม ไฟ เพดาน pantip
ติด ตั้ง โคม ไฟ เพดาน ราคา
ติด ตั้ง โคม ไฟ แขวน
ติด ตั้ง ไฟ led เพดาน
ติด ตั้ง ไฟ กิ่ง
ติด ตั้ง ไฟ ระย้า
ติด ตั้ง ไฟ เพดาน รถยนต์
ติด ตั้ง ไฟ แท ร ค ไล ท์
ติด หม้อแปลง ไฟฟ้า
ติด โคม ไฟ เพดาน เอง
ต่อ ไฟ ดาวน์ ไล ท์
ต่อ ไฟ โคม ไฟ
ที่ ตั้ง โคม ไฟ
นั่งร้าน หม้อแปลง
นั่งร้าน หม้อแปลง ไฟฟ้า
บริการ เดินสาย แลน
บริษัท เดินสาย lan
บริษัท เดินสาย แลน
ประกอบ โคม ไฟ
ประกอบ โคม ไฟ ระย้า
ประกอบ โคม ไฟ เพดาน
ปลั๊ก กัน ช๊ อ ต
มาตรฐาน การ เดิน ท่อ emt
รับ ติด ตั้ง สาย แลน
รับ ติด ตั้ง หม้อแปลง
รับ เดิน ท่อ emt
รับ เดินสาย lan ใน บ้าน
รับ เดินสาย อินเตอร์เน็ต
รับ เดินสาย แลน ราคา
รับ เหมา เดินสาย แลน
รับจ้าง เดินสาย แลน บ้าน
ราคา กลาง ดึง เมน ไฟฟ้า
ราคา กลาง เดิน ท่อ emt
ราคา กลาง เดินสาย แลน
ราคา กลาง เดินสาย แลน cat6
ราคา ขอ ไฟ 3 เฟส
ราคา ค่าแรง ดึง สาย เมน
ราคา ค่าแรง เดิน ท่อ emt ต่อ จุด
ราคา ดึง สาย เมน
ราคา ดึง สาย เมน เข้า บ้าน
ราคา ดึง สาย เมน เบอร์ 25
ราคา ดึง สาย เมน เบอร์ 50
ราคา ดึง สาย เมน เบอร์ 95
ราคา ดึง เมน ไฟ
ราคา ติด ตั้ง ดาวน์ ไล ท์
ราคา ติด ตั้ง หม้อแปลง 160kva
ราคา ติด ตั้ง หม้อแปลง 250 kva
ราคา ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
ราคา ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า 100kva
ราคา ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า 30kva
ราคา ติด ตั้ง หลอด ไฟ
ราคา ติด ตั้ง หลอด ไฟ led
ราคา ติด ตั้ง โคม ไฟ
ราคา ติด ตั้ง โคม ไฟ ระย้า
ราคา ติด ตั้ง โคม ไฟ ใน ที่ สูง
ราคา ติด ตั้ง โคม ไฮ เบ ย์
ราคา เดิน ท่อ imc
ราคา เดิน ท่อ ร้อย สาย ไฟ emt
ราคา เดินสาย lan
ราคา เดินสาย แลน
ราคา เดินสาย แลน cat6
ราคา เดินสาย แลน จุด ละ
ราคา เดินสาย แลน ต่อ จุด
ราคา เดินสาย แลน เมตร ละ
ราคา เดินสาย ไฟ ร้อย ท่อ emt
ราคา เดินสาย ไฟ ร้อย ท่อ emt ต่อ จุด
ลง หม้อแปลง ไฟฟ้า
ลาก สาย lan
ลาก สาย แลน
วาง สาย แลน
วิธี การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
วิธี การ ติด ตั้ง โคม ไฟ
วิธี การ ติด ตั้ง โคม ไฟ ถนน
วิธี การ ติด ตั้ง โคม ไฟ อ่าน หนังสือ
วิธี การ ติด ตั้ง โคม ไฟ เพดาน
วิธี การ ต่อ โคม ไฟ
วิธี การ ประกอบ โคม ไฟ
วิธี การ เดินสาย แลน
วิธี การ เดินสาย แลน ใน บ้าน
วิธี ขอ ไฟ 3 เฟส
วิธี ติด ตั้ง track light
วิธี ติด ตั้ง ดาวน์ ไล ท์ ติด ลอย
วิธี ติด ตั้ง ราง ไฟ แท ร ค ไล ท์
วิธี ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
วิธี ติด ตั้ง หลอด ไฟ เพดาน
วิธี ติด ตั้ง โคม ไฟ
วิธี ติด ตั้ง โคม ไฟ ดาวน์ ไล่ ท์ ติด ลอย
วิธี ติด ตั้ง โคม ไฟ ติด ผนัง
วิธี ติด ตั้ง โคม ไฟ ถนน
วิธี ติด ตั้ง โคม ไฟ ระย้า
วิธี ติด ตั้ง โคม ไฟ ห้อย
วิธี ติด ตั้ง โคม ไฟ เพดาน
วิธี ติด ตั้ง โคม ไฟ แขวน เพดาน
วิธี ติด ตั้ง โคม ไฮ เบ ย์
วิธี ติด ตั้ง ไฟ led เพดาน
วิธี ติด ตั้ง ไฟ โซ ล่า เซลล์ ถนน
วิธี ติด โคม ไฟ
วิธี ติด โคม ไฟ ผนัง
วิธี ติด โคม ไฟ ห้อย
วิธี ติด โคม ไฟ ห้อย เพดาน
วิธี ต่อ สาย ไฟ โคม ไฟ
วิธี ต่อ หลอด ไฟ โคม ไฟ
วิธี ต่อ โคม ไฟ
วิธี ต่อ โคม ไฟ led
วิธี ต่อ โคม ไฟ เพดาน
วิธี ต่อ โคม ไฟ เพดาน led
วิธี ต่อ ไฟ led flood light
วิธี ต่อ ไฟ led เพดาน
วิธี ต่อ ไฟ ระย้า
วิธี ต่อ ไฟ โคม ไฟ
วิธี ประกอบ โคม ไฟ
วิธี ประกอบ โคม ไฟ คริสตัล
วิธี ประกอบ โคม ไฟ ตั้งโต๊ะ
วิธี ประกอบ โคม ไฟ มิ นิ มอ ล
วิธี ประกอบ โคม ไฟ ระย้า
วิธี ประกอบ โคม ไฟ อิ เกีย
วิธี ประกอบ โคม ไฟ อ่าน หนังสือ
วิธี ประกอบ โคม ไฟ เพดาน
วิธี เดิน ท่อ emt
วิธี เดินสาย lan
วิธี เดินสาย อินเตอร์เน็ต
วิธี เดินสาย แลน
วิธี เดินสาย แลน ใน บ้าน
ส วิ ต ไฟ เด้ง
สาย lan เดิน ภายนอก
สาย แลน เดิน ภายนอก
หม้อแปลง ตั้ง พื้น
หม้อแปลง นั่งร้าน
หม้อแปลง แบบ นั่งร้าน
หม้อแปลง ไฟฟ้า แบบ ตั้ง พื้น
หลอด ไฟ ติด โครง เหล็ก
หลอด ไฟ ติด โรงรถ
หลอด ไฟ ติด ใน ห้อง
อุปกรณ์ การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
อุปกรณ์ ติด ตั้ง หม้อแปลง
อุปกรณ์ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
อุปกรณ์ เดิน ท่อ emt
เดิน lan
เดิน ท่อ emt ราคา
เดิน ท่อ emt สวย ๆ
เดิน ท่อ imc
เดิน ท่อ ร้อย สาย ไฟ emt
เดิน ท่อ สาย ไฟ emt
เดิน ท่อ เหล็ก emt
เดิน ระบบ lan
เดิน ระบบ แลน
เดิน ไฟ ท่อ emt
เดิน ไฟ ท่อ emt ราคา
เดินสาย lan จุด ละ เท่า ไหร่
เดินสาย lan ระยะ ไกล
เดินสาย lan ราคา
เดินสาย lan เกิน 100 เมตร
เดินสาย lan เอง
เดินสาย แลน 100 เมตร
เดินสาย แลน cat6
เดินสาย แลน จุด ละ
เดินสาย แลน นอก อาคาร
เดินสาย แลน บ้าน
เดินสาย แลน ภายนอก
เดินสาย แลน ระยะ ไกล
เดินสาย แลน เมตร ละ
เดินสาย แลน ใน อาคาร
แบบ การ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
แบบ ติด ตั้ง หม้อแปลง
แบบ ติด ตั้ง หม้อแปลง ไฟฟ้า
แบบ นั่งร้าน หม้อแปลง
โคม ไฟ ติด พื้น
โคม ไฟ ติด หลังคา โรงรถ
โคม ไฟ ติด เครื่องจักร
โคม ไฟ เพดาน ติด ตั้ง
ไฟ ช๊ อ ต ยุง
ไฟ ช๊ อ ต วัว
ไฟ เดย์ ไล ท์ ติด นอก โคม
กีด ปูน
เป ลี ย น สาย ไฟ
ดึง เมน ไฟฟ้า

admin

การแสดงความเห็นถูกปิด